Mene & huolehdi elämisestä.

Me huolehdimme kiinteistöstänne.

Helsingin Kiinteistötyöt Oy

Helsingin
Kiinteistötyöt Oy

Olemme pai­kal­linen yritys joka tuottaa laa­duk­kaita pal­ve­luita asunto- ja kiin­teis­töyh­tiöille. Tii­mil­lämme on run­saasti koke­musta alalta, vah­vuu­te­namme ovat hyvät suhteet alan eri­kois­osaajiin ja muihin pai­kal­lisiin palveluntuottajiin.

Toi­mis­tomme on avoinna arkisin klo 08:00 - 15:00.

Muina kuin toi­miston aukio­loai­koina tavoitat meidät päivystysnumerosta.

ME HUOLEHDIMME KIINTEISTÖSTÄNNE

Asiak­kaamme ovat meille ensi­si­jaisen tär­keitä, panos­tamme run­saasti asia­kas­pal­veluun ja pyrimme kehit­tämään toi­min­taamme koko ajan laadukkaammaksi.

Toi­mis­tomme on avoinna arkisin nor­maa­listi ja päi­vys­tyk­semme pal­velee ympäri vuo­ro­kauden, olemme tavoi­tet­ta­vissa 24/7.

Hoi­damme mie­lel­lämme kat­totyöt, lumen pudo­tukset, puiden kaadot ja muut eri­kois­osaa­mista vaa­tivat teh­tävät. Kyke­nemme jär­jes­tämään nopeasti ja edul­li­sesti apua kiin­teis­töjen ongel­ma­ti­lan­teissa. Ota roh­keasti yhteyttä, pal­ve­lemme juuri Sinua!

Soita 0400 396 005