TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekis­terin nimi

Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy

Rekis­te­rin­pitäjä

Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy, Y‑tunnus 1478056-2

Rekis­terin käyttötarkoitus

Rekis­terin käyt­tö­tar­koitus on toimia Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seu­raaviin käyttötarkoituksiin

 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Las­kutus- ja maksuliikenne
 • Pal­ve­lujen tuot­ta­minen ja kehitys
 • Mark­ki­nointi

Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Pää­asial­linen tie­to­lähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reistä sekä yhtei­siltä yhteistyökumppaneilta.

Rekis­terin tietosisältö

Rekisteri sisältää pää­asial­li­sesti asiak­kaiden itsensä Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seu­raavia asiakastietoja

 • Hen­kilön nimi
 • Yri­tyksen nimi ja tunnus
 • Säh­kö­pos­tio­soite ja puhelinnumero
 • Posti‑, las­kutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja pal­ve­lu­ti­lausten tiedot
 • Muut pal­ve­luiden edel­lyt­tämät asiakkaan antamat tiedot

Sään­nön­mu­kaiset tie­tojen luovutukset

Asiakkaan suos­tu­muk­sella tietoja voidaan luo­vuttaa asiakkaan ja Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:n yhtei­sille yhteis­työ­kump­pa­neille asiakkaan tilaamien tuot­teiden ja pal­ve­lujen toimittamiseksi.

Las­ku­tukseen liit­tyviä tietoja voidaan luo­vuttaa mak­su­lii­ken­nettä välit­tä­villä tahoille.

Tietoja ei luo­vuteta muille kol­man­sille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luo­vuttaa viran­omai­sille, jos nämä esit­tävät Suomen lakiin perus­tuvan pyynnön.

Rekis­terin suo­jauksen periaatteet

Manu­aa­linen aineisto

Tietoja ei säi­lytetä fyy­sisinä kap­pa­leina pois lukien kir­janpito, johon on pääsy vain mää­rä­tyillä Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:n työn­te­ki­jöillä ja kir­jan­pi­tä­jällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­telmiin tal­len­netut tiedot

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhteyden ylitse.

Säh­köiset tiedot on suo­jattu palo­muu­rilla. Vain erikseen mää­rä­tyillä Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:n työn­te­ki­jöillä on pääsy rekis­te­ri­tie­toihin. Työn­te­kijät tun­nis­tetaan käyt­tä­jä­tun­nuk­sella ja sala­sa­nalla. Tietoja käsi­tellään luot­ta­muk­sel­lisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tar­vit­se­ville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tar­kastus- ja kielto-oikeus

Rekis­te­röi­dyllä on hen­ki­lö­tie­tolain 26–28 §:n mukai­sesti oikeus tar­kastaa, mitä häntä kos­kevia tietoja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­teriin on tal­le­tettu. Kir­jal­linen tar­kas­tus­pyyntö tulee lähettää alle­kir­joi­tettuna rekis­te­ri­asioista vas­taa­valle henkilölle.

Tar­kas­tusoikeus on mak­suton enintään kerran vuo­dessa toteutettuna.

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vusto käyttää eväs­teitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verk­ko­pal­ve­lumme tuot­tamia pieniä teksti-tie­dostoja, jotka verk­ko­se­laimesi suos­tu­muk­sella tal­len­tuvat selain­lait­teesi muistiin. Eväs­teiden avulla voimme ana­ly­soida selai­mellasi verk­ko­pal­ve­lul­lemme teke­miäsi pal­ve­lu­pyyntöjä, yksi­löidä sivustoa käyt­täessäsi teke­miäsi valintoja ja ase­tuksia, sekä tuottaa niiden perus­teella yksi­löl­lisiä palveluja.

Verk­ko­se­laimesi toi­min­noilla eväs­teistä voi kiel­täytyä tai eväs­teitä voi poistaa. Se kui­tenkin vai­kuttaa mah­dol­li­suuk­siimme tuottaa yksi­löl­lisiä laa­duk­kaita verkkopalveluja.

Soita 0400 396 005